top of page

אילוף הדפוס


Taming the cycle

הוידאו, " אילוף הדפוס" מתאר בצורה מובנת וקלילה את דפוס התגובות הרגשיות הדומיננטי בקשר הזוגי. דפוס זה מקשה על זוגות ליהנות מהקשר ומהקרבה כפי שהיו רוצים. הסרטון ממחיש מהו התפקיד של כל אחד מבני הזוג וכיצד תפקיד זה מושפע ומשפיע על האחר.

bottom of page